abeei

(plural of abeet) (noun F) eggs; nits; spawn.