abei

(noun F) (Ateso Atororo) a thorny tree in the ecomai family with edible fruit, Balanites orbicularis.