aididia

ki-a (reflexive verb) to whisper; to talk to oneself. cp. aiyeyea.