aijekokin okitoi

ki-o (reflexive verb) to hang oneself on a tree. cp. amyedakin.