aijoseikin

ki-o (transitive verb) to pretend; to feign; to sham. ijoseikinit ijo ajo: you are feigning sleep. aijoseonokin: to pretend/feign regularly.