aikoikikin

ki-a (intransitive verb) to be abdominal. ikoikikit adekakon: your sickness is abdominal (is in the abdomen). ekoikiki aberu na: this woman is pregnant. cp. aigoloikin.