aikudukudokin

ki-o (reflexive verb) to whisper to one another.