aneitoi

(noun F) presumptiousness; temerity; audacity; impudence. (noun F) presumptiousness; temerity; audacity; impudence.