anieletikin

ko-a (transitive verb) to plaster or smear on or somewhere. tiki tiki, kinyek anieletikin ekume ogoe!: gosh, don’t smear mucous on the dress! ko-a (transitive verb) to plaster or smear on or somewhere. tiki tiki, kinyek anieletikin ekume ogoe!: gosh, don’t smear mucous on the dress!